الاندكس الاول الخاص بي ارجو ان ينال اعجابكم ارجوا الرد والتقيم وشكرا

مع الشكر الشديد للأخ
iraq hacker

وشكراً

كود PHP:


<html>

<
head>

****** 
http-*****="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">

<
title>Hacked by dark prince</title>

****** 
name="generator" content="WYSIWYG Web Builder 8 - http://www.wysiwygwebbuilder.com">

<
style type="text/css">

body

{

   
background-color#FFFFFF;

   
color#000000;

}

</
style>

<
style type="text/css">

a

{

   
color#C8D7EB;

   
outlinenone;

   
text-decorationunderline;

}

a:visited

{

   
color#C8D7EB;

}

a:active

{

   
color#C8D7EB;

}

a:hover

{

   
color#376BAD;

   
text-decorationunderline;

}

</
style>

</
head>

<
body>

<
script type='text/javascript'>


var 
DADrightclicktheme 'Dark';


var 
DADrightclickimage 'http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/p206x206/14562_183874628425481_1378122133_n.jpg';</script>


<script type='text/javascript' src="http://tuyulz-blogspot.googlecode.com/files/Anti%20Klik.js"> </script> 


<script type="text/javascript" src="http://cayunkatel.googlecode.com/files/rainbows.js"></script>

<style type="text/css">body {cursor:url("http://i45.tinypic.com/1o6cqx.png"),default}</style>   


<body background="http://i1079.photobucket.com/albums/w515/raafi_teja/matrixrandom.gif">

<style type="text/css">


.matrix { font-family:Lucida Console, Courier, Monotype; font-size:10pt; text-align:center;

width:100px; padding:0px; margin:0px;}


</style>


<script type="text/javascript" language="JavaScript">


<!--


var rows=11; // must be an odd number


var speed=50; // lower is faster


var reveal=2; // between 0 and 2 only. The higher, the faster the word appears


var 

effectalign="default" //enter "center" to center it.

var w3c=document.getElementById && !window.opera;;


var ie45=document.all && !window.opera;


var ma_tab, matemp, 

ma_bod, ma_row, x, y, columns, ma_txt, ma_cho;


var m_coch=new Array();


var m_copo=new Array();


window.onload=function() {


 if (!w3c && !ie45) return


  var 

matrix=(w3c)?document.getElementById("matrix"):document.all["matrix"];


  ma_txt=(w3c)?matrix.firstChild.nodeValue:matrix.innerHTML;


  ma_txt=" "+ma_txt+" ";


  

columns=ma_txt.length;


  if (w3c) {


    while (matrix.childNodes.length) matrix.removeChild(matrix.childNodes[0]);


    ma_tab=document.createElement("table");


    

ma_tab.setAttribute("border", 0);


    ma_tab.setAttribute("align", effectalign);


    ma_tab.style.backgroundColor="#000000";


    

ma_bod=document.createElement("tbody");


    for (x=0; x<rows; x++) {


      ma_row=document.createElement("tr");


      for (y=0; y<columns; y++) {


        

matemp=document.createElement("td");


        matemp.setAttribute("id", "Mx"+x+"y"+y);


        matemp.className="matrix";


        

matemp.appendChild(document.createTextNode(String.fromCharCode(160)));


        ma_row.appendChild(matemp);


      }


      ma_bod.appendChild(ma_row);


    }


    

ma_tab.appendChild(ma_bod);


    matrix.appendChild(ma_tab);


  } else {


    ma_tab='<ta'+'ble align="'+effectalign+'" border="0" style="background-color:#000000">';


    

for (var x=0; x<rows; x++) {


      ma_tab+='<t'+'r>';


      for (var y=0; y<columns; y++) {


        ma_tab+='<t'+'d class="matrix" id="Mx'+x+'y'+y+'"> </'+'td>';


      

}


      ma_tab+='</'+'tr>';


    }


    ma_tab+='</'+'table>';


    matrix.innerHTML=ma_tab;


  }


  ma_cho=ma_txt;


  for (x=0; x<columns; x++) {


    

ma_cho+=String.fromCharCode(32+Math.floor(Math.random()*94));


    m_copo[x]=0;


  }


  ma_bod=setInterval("mytricks()", speed);


}

function mytricks() {


  x=0;


  for 

(y=0; y<columns; y++) {


    x=x+(m_copo[y]==100);


    ma_row=m_copo[y]%100;


    if (ma_row && m_copo[y]<100) {


      if (ma_row<rows+1) {


        if (w3c) {


          

matemp=document.getElementById("Mx"+(ma_row-1)+"y"+y);


          matemp.firstChild.nodeValue=m_coch[y];


        }


        else {


          

matemp=document.all["Mx"+(ma_row-1)+"y"+y];


          matemp.innerHTML=m_coch[y];


        }


        matemp.style.color="#33ff66";


        

matemp.style.fontWeight="bold";


      }


      if (ma_row>1 && ma_row<rows+2) {


        

matemp=(w3c)?document.getElementById("Mx"+(ma_row-2)+"y"+y):document.all["Mx"+(ma_row-

2)+"y"+y];


        matemp.style.fontWeight="normal";


        

matemp.style.color="#00ff00";


      }


      if (ma_row>2) {


          matemp=(w3c)?document.getElementById("Mx"+(ma_row-3)+"y"+y):document.all["Mx"+(ma_row-

3)+"y"+y];


        matemp.style.color="#009900";


      }


      if (ma_row<Math.floor(rows/2)+1) m_copo[y]++;


      else if (ma_row==Math.floor(rows/2)+1 && 

m_coch[y]==ma_txt.charAt(y)) zoomer(y);


      else if (ma_row<rows+2) m_copo[y]++;


      else if (m_copo[y]<100) m_copo[y]=0;


    }


    else if (Math.random()>0.9 && 

m_copo[y]<100) {


      m_coch[y]=ma_cho.charAt(Math.floor(Math.random()*ma_cho.length));


      m_copo[y]++;


    }


  }


  if (x==columns) clearInterval(ma_bod);


}

function zoomer(ycol) {


  var mtmp, mtem, ytmp;


  if (m_copo[ycol]==Math.floor(rows/2)+1) {


    for (ytmp=0; ytmp<rows; ytmp++) {


      if (w3c) {


        

mtmp=document.getElementById("Mx"+ytmp+"y"+ycol);


        mtmp.firstChild.nodeValue=m_coch[ycol];


      }


      else {


        mtmp=document.all["Mx"+ytmp+"y"+ycol];


  

      mtmp.innerHTML=m_coch[ycol];


      }


      mtmp.style.color="#33ff66";


      mtmp.style.fontWeight="bold";


    }


    if (Math.random()<reveal) {


      

mtmp=ma_cho.indexOf(ma_txt.charAt(ycol));


      ma_cho=ma_cho.substring(0, mtmp)+ma_cho.substring(mtmp+1, ma_cho.length);


    }


    if (Math.random()<reveal-1) 

ma_cho=ma_cho.substring(0, ma_cho.length-1);


    m_copo[ycol]+=199;


    setTimeout("zoomer("+ycol+")", speed);


  }


  else if (m_copo[ycol]>200) {


    if (w3c) {


      

mtmp=document.getElementById("Mx"+(m_copo[ycol]-201)+"y"+ycol);


      mtem=document.getElementById("Mx"+(200+rows-m_copo[ycol]--)+"y"+ycol);


    }


    else {


      

mtmp=document.all["Mx"+(m_copo[ycol]-201)+"y"+ycol];


      mtem=document.all["Mx"+(200+rows-m_copo[ycol]--)+"y"+ycol];


    }


    mtmp.style.fontWeight="normal";


    

mtem.style.fontWeight="normal";


    setTimeout("zoomer("+ycol+")", speed);


  }


  else if (m_copo[ycol]==200) m_copo[ycol]=100+Math.floor(rows/2);


  if 

(m_copo[ycol]>100 && m_copo[ycol]<200) {


    if (w3c) {


      mtmp=document.getElementById("Mx"+(m_copo[ycol]-101)+"y"+ycol);


      

mtmp.firstChild.nodeValue=String.fromCharCode(160);


      mtem=document.getElementById("Mx"+(100+rows-m_copo[ycol]--)+"y"+ycol);


      

mtem.firstChild.nodeValue=String.fromCharCode(160);


    }


    else {


      mtmp=document.all["Mx"+(m_copo[ycol]-101)+"y"+ycol];


      

mtmp.innerHTML=String.fromCharCode(160);


      mtem=document.all["Mx"+(100+rows-m_copo[ycol]--)+"y"+ycol];


      mtem.innerHTML=String.fromCharCode(160);


    }


    

setTimeout("zoomer("+ycol+")", speed);


  }


}


// -->


</script>

<div id="matrix">Hacked By DaRk PRiNcE</div>

<center><img src="http://img69.imageshack.us/edit_preview.php?l=img69/9695/maju.gif&action=rotate" /> <br />

<style type="text/css">body {


 


background: #000000;


 


font-family: Courier New;


 


color: #ff0000;


 


text-align: center;


 


}


 


a {


 


text-decoration:none;


 


color: 

#ff0000;


 


}


 


</style><p id="message">Hacked By Dark prince<br>


===========================================


<span style="color: white;">


<br>Sorry Admin, but dark prince was been here</font>
<span style="color: lime;">


<br />


<br> <b><br>We break the [protections]<br>

When you see the protections [submissive]<br>

And corridors servers [quiet]<br>

You must know that the time[ has come]<br>

And you'll see what is not [in mind]<br>

And make sure that the security team has fallen into the dustbin of history

 sorry admin I'm not a hacker but I like the experience of protections


<br>Your Website in a safe condition</b>

</font>


<br />


<br>I am security tester

<br>I Like painting website, because painting is art


<br>New Triqbo of armies site


<br>http://www.aljyyosh.com

<span style="color: white;">


<br><b>hacked</b><br></font>


<center><img src="http://l2oul3ah.persiangig.com/image/hacked.gif" border="0"width="350px" height="60px"></center>
<div style="text-shadow: 0px 0px 5px red;">


<span style="color: white;">


<b>Dark prince</b><marquee scrollamount="10" direction="left" width="60%">  Iraq Hacker| QtRoNiX FoX | shhaby | Abdullah 97 | h47acker | ahmedfreed | boda_hackr | Mr.JnOoN | jok17 | OmEr MaX | lofe hak | She!! Access | touita | Sarah Al-Ghamdi |  hackerpk |xbeyx |aymen cyril kamar |Conquer the Jews |rakan-2011 |chucky |Burning ice |brader | </marquee>

<script type="text/javascript">/*<![CDATA[*/


 


new TypingText(document.getElementById("message"), 90, function(i){ var ar = new Array("_", " ", "_", " "); return " " + 

ar[i.length % ar.length]; });


 


 


//Type out examples:


 


TypingText.runAll();


 


/*]]>*/</script></div>

<div id="aside" ></div>


<br>

<br>

<rigth>Thanks to Iraq Hacker</rigth>

</body>

</html>