هؤلآء أتِشرٍف بفرٍآآآقهم !! °•.♥.•°

فيً حيًآتِنآ آلِڪْثيًرٍ من آلِبشرٍ ممڪْن أن ننصدِم بهم..

لآ تِنصدِم..
عّندِ لِحظه حدِوَثهآ..
بلِ تِمآلِڪْ نفسّڪْ..
وَلآتِسّقط إلآ وَآقفآً!!•.♥.•° (*..إحتِمآلِ..) °•.♥.•°


أن يًغرٍسّ أحدِهم شوَڪْآ فيً جسّدِڪْ، وَأن يًغرٍسّ أنيًآبه فيً قلِبڪْ..
محتِملِ جدِآً.. أن يًضحڪْ آخرٍوَن لِأنڪْ تِبڪْيً!! فتِرٍـﮯ دِنيًآڪْ شدِيًدِة
آلِقسّوَة.. محتِملِ جدِآً.. أن يًهآجمڪْ عّدِوٌَ بأنيًآب ضآرٍبه فيً لِحظة مبآغتِة!!
فتِرٍـﮯ عّآلِمڪَْ غآبة متِوَحشة..
من آلِطبيًعّيً..أن تِسّألِ نفسّڪْ : مآذآ فعّلِتِ معّ هؤلآء ؟؟
آلِإجآبة معّرٍوَفة..لِم أڪْن سّوَـﮯ إنسّآآنآً طيًبآً وَآضحآً بسّيًطآً..
آلِنتِيًجة..تِحتِآرٍ فيً وَآقعّڪْ آلِغرٍيًب !!
•.♥.•° (*تِتِسّآئلِ..) °•.♥.•°

هلِ تِنتِظرٍ أم تِبآدِرٍ بآلِإنتِقآم؟
أم تِڪْتِفيً بآلِڪْرٍآهيًة وَآلِحقدِ عّلِـﮯ منآبعّ آلِأذـﮯ؟
ڪْيًف تِقآوَم آلِشرٍ وَتِحآرٍب آلِڪْرٍآهيًه ؟
ڪْيًف وَسّلآحڪْ آلِحب وَآلِنقآء وَآلِبرٍآءة!!
آلِبقآء لِلِأقوَـﮯ أم لِلِأصلِح؟؟ .. أم لِلِأڪْثرٍ طيًبة وَنقآء ؟؟
تِسّتِخلِص أنه..
لآتِوَجدِ قآعّدِه لِذلِڪْ!!
وَلِڪْـــــــن..قف!
فيً ڪْلِ آلآحيًآن..تِحسّسّ قلِبڪْ ڪْلِ يًوَم .. لآ تِتِرٍڪْ عّلِيًه أيً
ذرٍآتِ سّوَدِآء بفعّلِ آلِأحقآدِ آلِمدِمرٍه , حآفظ عّلِيًه نظيًفآ برٍيًئآ....
يًعّلِمنآ آلِبعّض أحيًآنآ آلِڪْرٍآهيًه وَحب آلِإنتِقآم فنصبح صوَرٍة طبق آلِأصلِ منهم! وَحيًن
نحآوَلِ ....
آلِعّوَدِه ڪْمآ ڪْنآ نفشلِ .. وَنڪْتِشف وَموَتِ آلِجمآلِ فيًنآ بأيًدِيًنآ !!
•.♥.•° (..دِآئمآً.. )°•.♥.•°

إذآ ڪْآن فيً حيًآتِڪْ نموَذج قبيًح لِلِبشرٍ ..حآوَلِ هجرٍ
أوَڪْآرٍ آلِقبح وَأبحث عّن آلِجمآلِ .. فمجرٍدِ آلِتِفڪْيًرٍفيًمآ تِڪْرٍه يًسّجلِ
لِڪْ أعّلِـﮯ معّدِلِ لِلِخسّآرٍه .. وَأنتِ أڪْبرٍ من هؤلآء آلِصغآرٍ!!
وَقلِبڪْ آلِڪْبيًرٍ أڪْبرٍ وَأڪْبرٍ وَرٍبڪْ سّيًنصرٍڪْ وَيًحميًڪْ فقط ثق بآلِلِه تِعّآلِـﮯ..
ثم ثق فيً نفسّڪْ..ثم فيً آلِخيًرٍ وَآلِحب وَآلِحيًآه .
محتِملِ جدِآً .. أن تِضيًعّ آلِحقيًقه وَسّط آلِزحآم وَتِجدِ ألِف شآهدِ عّلِـﮯ
أنڪْ لِسّتِ إنسّآنآً وَلِسّتِ مجتِهدِآً وَلِسّتِ مسّتِحقآ من آلِحيًآة سّوَـﮯ آلِتِجآهلِ !!
تِحآوَلِ أن تِقسّم أنآ برٍيًء .. أنآ إنسّآآن .. مڪْآفح .. مثآبرٍ سّيًغلِق آلِڪْثيًرٍوَن
عّيًوَنهم وَقلِوَبهم وَآذآنهم سّتِعّلِق أقوَآلِڪْ فيً مشنقة آلِزيًف مآذآ تِفعّلِ إن ضآعّ حظڪْ وَ
حقڪْ؟
وَ ڪْيًآنڪْ؟ وَ آجتِهآدِڪْ؟

•.♥.•° (*..تِذڪْـــرٍ..) °•.♥.•°

أن لِلِڪْوَن رٍبآً لآ تِأخذه سِّنة وَلآ نوَم..يًرٍآڪْ من حيًث لآ تِرٍآه..

يًعّلِم بخفآيًآ آلِنفوَسّ..يًجيًب دِعّوَة آلِمضطرٍإذآ دِعّآه.. وَدِعّوَة آلِمظلِوَم متِـﮯ لِجأ إلِيًه•.♥.•° (*..إعّلِـــــم..) °•.♥.•°

أنڪْ أقوَـﮯ من آلِجميًعّ مآدِآم آلِلِه معّڪْ قلِ يًآرٍب.. بصدِق وَسّتِأتِيًڪْ
آلِبرٍآءة وَثق بأن آلِقوَة من آلِقوَيً آلِعّـزيًــز وَسّتِظهــرٍ شمسّ آلِحقيًقة..
وَلِوَ بعّدِ حيًن..أجلِ.. وَلِوَ بعّدِ حيًن محتِملِ جدِآً .. أن تِخدِعّ فيً آلِحب
فتِحب من لآ يًسّتِحق حبڪْ أوَ يًتِسّلِـﮯ بأجملِ مشآعّرٍڪْ..
أوَ يًلِهوَ بأصدِق نبضآتِڪْ أوَيًنتِقم من أحدِآث آلِأيًآم..بڪْ !!
محتِملِ جدِآً أن تِصدِم بهذه آلِحقيًقة بعّدِأعّوَآم أوَ ثقة عّمرٍ بأڪْملِه...

•.♥.•° (*يًحــدِث..) °•.♥.•°

زلِزآلِ فيً قلِبڪْ وَعّقلِڪْ وَڪْيًآنڪْ .. تِفآجأ بحرٍيًق يًلِتِهم
أطرٍآف ثوَبڪْ وَأعّمآق قلِبڪْ إنـــهآ..
آلِحقيًقة آلِمرٍة وَلِلِأسّف آلِشدِيًدِ !!!!
قلِ لِنفسّڪْ : من فيًنآ آلِمخطـﮯء .. من فيًنآ آلِظآلِم ؟
فإن لِم تِڪْن ظآلِمآً .. وَلِڪْن فقط مخدِوَعّآً!!!
فمن حقڪْ أن تِبڪْيً قلِيًلآً .. من جرٍآء مرٍآرٍة آلِخدِيًعّه ..
ثم أبحث فيً آلِحيًآه .. سّتِجدِ آلِمخلِصيًن ڪْثيًرٍيًن وَآلِأوَفيًآء
ڪْذلِڪْ وَآلِحب يًبقـﮯ فيً آلِنفوَسّ آلِجميًلِه وَيًضيًعّ من آلِنفوَسّ
آلِرٍدِيًئه فهلِ نحزن !!